(last 5 minutes)
None
Skip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
วิชาบัญชี 1 สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายรูปแบบของธุรกิจได้
2. อธิบายเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้
3. อธิบายความหมายของรายการค้าได้
4. วิเคราะห์รายการค้าและบอกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
5. วางแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 • คำอธิบายรายวิชา

  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า  วิชาบัญชี 1 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4
  จำนวนเวลา 18 ชั่วโมง

                  วิชา บัญชี 1 รหัสวิชา ง 40281 เรื่อง รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้ามุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และหลักการของรายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้ามีกระบวนการทำงาน การจัดการวางแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลาย  ในการแก้ปัญหา  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์   มีเจตคติที่ดี   ต่อการทำงานอาชีพสุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  สาระการเรียนรู้

  เรื่อง 1   รูปแบบธุรกิจ
  เรื่อง 2   เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  เรื่อง 3   รายการค้า
  เรื่อง 4   การวิเคราะห์รายการค้าและผลการเปลี่ยนแปลง
  เรื่อง 5   การวางแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • แผนภูมิความคิดรวบยอด PDF document

Course categories